تاریخ

نام کوه

شهرستان محل برنامه

مسئول برنامه

25/1/1390

ده رنج

رفسنجان

 lمحمدحسن رحیم پور

1/2/1391

گردشگری

راویز

 قاسم نوروزی

6/2/1391

         کوهپایه

             کرمان

 حاج حسین عسکری

15/2/1391

دشت ریواس گردشگری

شهربابک

 علی ریاحی

22/2/1391

همایش کوهپمایی

رفسنجان

 قاسم نوروزی

29/2/1391

هزار

راین

 علی ریاحی

5/3/1391

           سیر

نوق

 ناصر سلیمانی

12/3/1391

            دنا

سی سخت

 حسن اسماعیلی-رضا شاطر اسماعیلی

19/3/1391

           گنبه

           سرتخت  حاج حسین عسکری

26/3/1391

           سه شاخ

جوپار

 محمد حسن رحیم پور