فصل اول:کلیات

ماده 1­­-نام گروه گروه کوهنوردی وصعودهای ورزشی اوج رفسنجان است.

ماده 2-آرم گروه و نمونه مهر و سربرگ به ضمیمه این اساسنامه می باشد.

ماده 3-تاریخ تاسیس گروه   12/2/1388 می باشد.

ماده 4-محل دفتر گروه واقع در رفسنجان –خیابان شریعتی شرقی نبش کوچه شماره 34 می باشد.                                                                   09130633073

فصل دوم:اهداف و محورهای نمادین

ماده 5-اهداف و محورهای نمادین گروه به شرح زیر می باشد:

 1. توسعه تعمیم و اشاعه فرهنگ کوه و کوهنوردی در بین آحاد جامعه
 2. ارتقاء سطح علمی و عملی علاقمندان و دوستداران طبیعت وکوهنوردی اعضای گروه
 3. اجرای برنامه های طبیعت گردی کوهپیمایی کوهنوردی سنگنوردی یخنوردی غارنوردی و…..در داخل و خارج از کشور.
 4. برگزاری کلاس های آموزشی جلسات اجتماعی.فرهنگی.ورزشی مرتبط با موضوع فعالیت گروه
 5. برگزاری مسابقات و حضور در میادین ورزشی داخلی و خارجی.
 6. تعامل با موسسات.ارگانها.نهادها.شرکتها وافراد به منظور تهیه منابع مالی در راستای رفع احتیاجات وانجام کلیه فعالیت ها و اقدامات با اهداف و محورهای نمادین گروه.
 7. فعالیت در کلیه زمینه های مختلف فرهنگی و کوهنوردی وصعودهای ورزشی به منظور سالم سازی و رشد و تعالی اخلاقی و فرهنگ در نسل جوان.
 8. تربیت ورزشکار . مربی . مدرس.داور و …..در رشته کوهنوردی وصعودهای ورزشی جهت ایجاد انگیزه وبالا بردن سطح کمی و کیفی فعالیت های ورزشی.
 9. تاسیس و احداث ورزشگاه و مجتمع های فرهنگی و ورزشی.باشگاه.آموزشگاه و مراکز آموزشی با همکاری فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی و سازمان تربیت بدنی و دیگر مراجع مربوطه.
 10. تالیف.تدوین.ترجمه و نشر کتاب.مقاله. پوستر.مجله.روزنامه.نشریات عمومی وتخصصی وسایت اختصاصی گروه.
 11. آموزش و اجرای عملیات کار در ارتفاع-کار بر روی درخت و امداد ونجات.
 12. خرید و فروش.واردات وصادرات کلیه وسایل ورزشی از کشورهای مجاز.
 13. تولید پوشاک.لوازم و تجهیزات ورزشی.
 14. انجام سایر اقدامات و فعالیت های مرتبط با اهداف و محورهای نمادین گروه.

فصل سوم:ارکان تشکیلاتی گروه

ماده 6-ارکان تشکیلاتی گروه شامل هیئت موسس.مجمع عمومی وهیئت مدیره می باشد.

فصل چهارم:هیئت موسس

ماده 7-هیئت موسس بنیانگذار گروه بوده که نفرات آن در اولین صورت جلسه گروه درج خواهد شد ودر هر حال شاهد و ناظر عملکرد گروه می باشد.

ماده 8-تعداد اعضای هیئت موسس در گروه 7  نفر بوده ویک نفر نماینده با حق رای در جلسات هیئت مدیره می باشد.

تبصره-هیئت موسس می تواند در صورت عدم همکاری.فوت ویا استعفاء یکی از اعضاء فرد ذیصلاح دیگری را در هیئت موسس جایگزین نمای.

فصل پنجم:مجمع عمومی

ماده 9-مجمع عمومی گروه هر یک سال یکبار برای انتخابات اعضای هیئت مدیره و استماع گزارش هیئت مدیره و بازرس وارائه راهکارهای منطبق با اصول این اساسنامه و با دعوتنامه قبلی تشکیل می گردد و رای آن در جلسه اول با اکثریت نسبی(نصف بعلاوه یک اعضاء)و در جلسه دوم (چنانچه جلسه اول تشکیل نشد) با حضور هر تعداد از اعضای گروه رسمی میشود.

ماده 10-هیئت مدیره مسئول مستقیم کلیه فعالیت های اداری و ورزشی گروه منطبق با اساسنامه می باشد/

ماده 11-انتخابات مسئولان در هیئت مدیره و سایر کار گروه ها در دوره اول بر عهده هیئت موسس ودر دوره های دوم و بعد از آن از طریق برگزاری انتخابات در مجمع عمومی خواهد بود.

تبصره 1-انتخابات تمامی اعضای اصلی و علی البدل هیئت مدیره از بین اعضای رسمی که سه ماه از عضویت انان گذشته باشد امکانپذیر است.

تبصره 2-انتخاب اعضای هیئت مدیره به دو صورت امکانپذیر است:

الف:انتخاب اعضای هیئت مدیره با مسولیت کارگروه مربوطه:

ب :هیئت مدیره می تواند پس از انتخابا.مسئولان کار گروه ها و سرپرست گروه را از بین خود انتخاب نمایند.

فصل ششم:هیئت مدیره

ماده 12-هیئت مدیره از مسئولین زیر تشکیل می گردد:

1.رئیس گروه

2.نایب رئیس گروه

3.دبیر گروه

4.مسئول کار گروه مالی

5.نماینده هیئت موسس

ماده 13-هیئت مدیره بالاترین مقام اجرایی گروه می باشد وجلسات آن با حضور حداقل سه نفر از اعضاء که یکی از آنها نماینده هیئت موسس می باشد رسمیت خواهد داشت.

تبصره 1-نماینده هیئت موسس در هیئت مدیره برای مدت یک سال انتخاب که از طرف هیئت موسس به صورت مکتوب به هیئت مدیره منتخب معرفی می گردد.

تبصره 2-جلسات هیئت مدیره حداقل هر سه هفته یک بار در محل دفتر گروه تشکیل می گردد.

تبصره 3-اعضای علی البدل هیئت مدیره دو نفر می باشد.

تبصره 4-عضو علی البدل بازرس یک نفر می باشد.

ماده 14-سایر کارگروه ها:

1 .مسئول کار گروه آموزش و پژوهش

2.مسئول کار گروه کوهپیمایی

3 .مسئول کار گروه امداد ونجات

4 .مسئول کارگروه فرهنگی

5 .مسئول کار گروه فنی

6 .مسئول کار گروه صعودهای ورزشی ومسابقات

7 .مسئول کارگروه روابط عمومی

تبصره-حضور مسئولین کارگروه ها در جلسات هیئت مدیره بنا به تشخیص رئیس گروه می باشد.

فصل هفتم:وظایف اعضای هیئت مدیره

ماده 15-وظایف رئیس گروه به شرح زیر می باشد.

 1. ارائه برنامه های کوتاه مدت و بلند مدت
 2. صدور چک با امضای مشترک مسئول مالی گروه
 3. ایجاد هماهنگی در گروه و بازرسی و نحوه عملکرد کار گروه های مختلف
 4. بررسی وتایید کلیه گزارش های مربوط به برنامه های اجرا شده
 5. صدور احکام مسئولیت جهت اعضای هیئت مدیره و مسئولین کارگروه ها و….
 6. ایجاد ارتباط و پاسخگویی به سوالات مقام های بالاتر و ارگان های دولتی
 7. زمانبندی و اداره کلیه جلسات(هیئت مدیره-اعضاء)و تنظیم صورتجلسات مربوطه
 8. تنظیم و امضای مکاتبات گروه با رعایت سلسله مراتب
 9. طرح دستورالعمل ها وائین نامه های لازم در جلسات هیئت مدیره جهت تصویب

ماده 16-وظایف کار گروه فنی به شرح زیر می باشد

 1. تهیه وتنظیم برنامه های غذایی و جدول تغذیه و انرژی جهت حفظ آمادگی بدنی اعضاء در برنامه های گروه
 2. تهیه و تنظیم تقویم برنامه های در دست اجرای گروه در طول سال
 3. تعیین سرپرست امداد و کمک های اولیه در برنامه های گروه با هماهنگی کار گروه امداد ونجات
 4. اظهار نظر در مورد کلیه برنامه های گروه در جلسات هیئت مدیره
 5. ایجاد ارتباط کار گروه فنی با سایر کار گروه ها جهت بالا بردن سطح فنی و آموزشی
 6. تعییین سرپرست جهت بر نامه های گروه با تایید سرپرست گروه
 7. پیشنهاد تاسیس دیگر بخش ها با تصویب هیئت مدیره
 8. تهیه آیین نامه ودستور العمل های لازم مربوطه وارائه به رئیس گروه جهت تایید

تبصره-مسئول کار گروه فنی گروه باید حداقل حکم مربیگری درجه سه باشد

ماده 17-وظایف مسئول کارگروه روابط عمومی به شرح زیر می باشد

 1. 1.    دعوت از اعضای گروه یا گروه های دیگر جهت شرکت در جلسات.همایشها.کلاس های آموزشی تحقیقاتی و ارائه اخبار مهم به هیئت جهت درج در مطبوعات و…..
 2. 2.    ارائه طرح های نوین در مورد فعالیت های گروه به هیئت مدیره
 3. 3.    انجام اقدامات لازم جهت عضویت وگزینش اعضاء باتوجه به مبانی مندرج دراساسنامه
 4. تنظیم و بایگانی پرونده های اعضا و نگهداری کلیه اسناد و مدارک گروه
 5. صدور کارت های عضویت ویژه اعضای گروه
 6. راه اندازی و مدیرت وبلاگ وسایت گروه
 7. تهیه آئین نامه ودستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به سرست گروه جهت تایید

ماده 18_وظایف مسئول کار گروه مالی به شرح زیر می باشد

 1. دریافت ورودی و حق عضویت اعضای گروه
 2. تنخواه گردانی هزینه های مربوط به گروه
 3. امضای اوراق بهادار وتعهدآور و ارائه آنها به سرپرست گروه جهت تایید نهایی
 4. مدیرت بر کلیه درآمدهای گروه
 5. حسابرسی کلیه در آمدهای ناشی از انتشارات و فعالیت های سمعی و بصری.کلاس های آموزشی و کمک های مالی هیئت کوهنوردی و صعودهای ورزشی.فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران و…..
 6. حسابرسی کلیه درآمدها هزینه های گروه
 7. تهیه آئین نامه ودستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه آنها به رئیس گروه جهت تایید

ماده 19-وظایف دبیر

 1. دبیر گروه بنا بر پیشنهاد رئیس گروه انتخاب می شود
 2. تهیه و تنظیم صورت جلسات گروه
 3. انجام کلیه امور مکاتبات گروه
 4. مسئولیت مستقیم بخش دبیر خانه و تشکیلات
 5. ارتباط و هماهنگی با دیگر بخش های گروه
 6. انجام امورات محوله از طرف رئیس گروه

ماده 20-وظایف مسئول کارگروه آموزش و پژوهش به شرح زیر می باشد

 1. تشکیل کلاس های آموزشی پیشنهادی از سوی کارگروه ها.هماهنگ با فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران پس از تصویب هیئت مدیره و موافقت هیئت شهرستان
 2. انجام تحقیقات و پژوهش های مرتبط با کوهنوردی وصعودهای ورزشی
 3. پیگیری صدور کلیه گواهینامه های دوره های آموزشی برگزار شده از مراجع ذیربط
 4. پیشنهاد برگزاری کلاس های آموزشی به کارگروه آموزش وپژوهش گروه
 5. تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تائید

ماده 21-وظایف مسئول کارگروه امداد و نجات به شرح زیر می باشد

 1. پیشنهاد تشکیل کلاس های آموزشی مربوطه به کارگروه آموزش و پژوهش
 2. حفظ و آماده نگهداشتن تیم تخصصی امداد و نجات جهت حضور در سوانح و حوادث غیر مترقبه در صورت اعلام نیاز به همکاری از سوی سازمان های ذیربط
 3. تعیین سرپرست امداد و کمک های اولیه در برنامه ها با هماهنگی کارگروه فنی
 4. تهیه آئین نامه ودستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تایید

ماده22-وظایف مسئول کار گروه صعودهای ورزشی و مسابقات به شرح زیر می باشد

 1. پیشنهاد تشکیل کلاس های آموزشی مربوطه به کارگروه آموزش وپژوهش
 2. حفظ و آماده نگهداشتن تیم های تخصصی صعودهای ورزشی جهت حضور در اردوها.مسابقات و میادین ورزشی و رقابتی
 3. تهیه آئین نامه ودستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تایید

ماده 23­_وظایف مسئول کارگروه کوهپیمایی به شرح زیر می باشد

 1. پیشنهاد تشکیل کلاس های آموزشی مربوطه به کارگروه آموزش وپژوهش
 2. تشویق و ترغیب عمومی و ایجاد بستر مناسب جهت توسعه.تعمیم واشاعه فرهنگ کوه و کوهپیمایی عمومی در بین آحاد جامعه
 3. حفظ و آماده نگهداشتن اعضا جهت حضور در برنامه های کوهپیمایی.مسابقات.میادین ورزشی و….
 4. تلاش در جهت حفظ مناطق کوهستانی و کلیه مظاهر طبیعی موجود و ترویج فرهنگ زیست محیطی با ارائه روش های صحیح بهر برداری از محیط های طبیعی از طریق آموزش اصول و مبانی فرهنگ یاد شده
 5. معرفی و شناساندن قسمت ها و رشته های مختلف کوهنوردی در بین علاقمندان مانند.کوهنوردی.یخ نوردی.غارنوردی وسنگ نوردی داخل سالن وطبیعت و….
 6. استعداد یابی افراد و بکارگیری آنان در یکی از قسمت های یاد شده در بند 5
 7. جمع بندی و ارائه گزارش عملکرد ماهیانه کار گروه کوهپیمایی به کارگروه روابط عمومی جهت درج در دفترچه عملکرد ماهیانه گروه به منظور انعکاس به هیات کوهنوردی شهرستان
 8. تهیه شناسنامه و بانک اطلاعات کوهستان برای ارائه خدمات بهینه به علاقمندان
 9. همسویی و تبادل اطلاعات وخبر با مراکز مشابه در دیگر گروه ها وهیئت های کوهنوردی و فدراسیون کوهنوردی وصعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران با رعایت سلسله مراتب
 10. تهیه آئینه نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تائید

ماده 24-وظایف بازرس به شرح زیر می باشد

 1. تهیه وتنظیم فرم ارزشیابی اعضاء به منظور تشویق و تذکر لازم
 2. بازرس مسئول نظارت بر حسن اجرای مصوبات اساسنامه هیئت مدیره می باشد
 3. بازرس حق حضور وشرکت در جلسات هیئت مدیره را دارد و می تواند تمامی دفاتر مکتوبات ومصوبات(مالی و فنی)را مورد بررسی قرار دهد ودر صورت مغایرت با اساسنامه.موارد مشهود را به هیئت موسس گزارش دهد ویا تقاضای تشکیل مجمع عمومی به طور فوق العاده نموده و گزارش نماید
 4. بررسی و تحقیقات براساس اطلاعات به دست آمده در طول برنامه ها(فرم نظرخواهی)
 5. ارزشیابی روند کلی فعالیت گروه و هیئت مدیره ودر صورت لزوم تهیه گزارش در قبال انحراف از اهداف در اساسنامه و ارائه پیشنهاد لازم به هیئت مدیره و همچنین در خواست تشکیل مجمع عمومی عادی به طور فوق العاده
 6. تقاضای تشکیل جلسه فوق العاده هیئت مدیره
 7. تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تائید

ماده 25-وظایف کارگروه فرهنگی به شرح زیر می باشد

 1. نشر گاهنامه برای ارتقاء سطح فکری و فنی اعضای گروه
 2. تکثیر و نشر انواع تالیفات ارائه شده از سوی کارگروه های مختلف
 3. تهیه و بایگانی گزارش برنامه ها و همایش ها.خاطره.عکس و….
 4. تهیه تقدیر نامه و یاد بود به مناسبت های مختلف
 5. ارائه راهکارهای مناسب فرهنگی ورزشی جهت پیشبرد و دستیابی به اهداف عالی فرهنگی کوهنوردی و تقویت و نهادینه کردن بنیاد فرهنگ اصیل کوهنوردی در بین آحاد جامعه
 6. تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تائید

ماده 26-وظایف کارگروه تدارکات به شرح زیر می باشد

 1. تهیه و خرید کلیه مایحتاج گروه
 2. حفظ و جمعداری کلیه اموال گروه
 3. امانت دادن وسایل فنی مورد نیاز افراد گروه جهت اجرای برنامه  با نظر کارگروه فنی گروه
 4. تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تائید

ماده 27-وظایف کارگروه بانوان به شرح زیر می باشد

 1. حضور در جلسات هیئت مدیره به عنوان نماینده بانوان گروه
 2. تلاش در جهت نهادینه کردن کلیه اهداف و محورهای نمادین گروه در بخش بانوان طبق بخشنامه ها و دستورالعمل های سازمان تربیت بدنی و فدراسیون کوهنوردی و صعودهای ورزشی جمهوری اسلامی ایران
 3. تهیه آئین نامه و دستورالعمل های لازم مربوطه و ارائه به رئیس گروه جهت تائید

­­­فصل هشتم:وظایف اعضای گروه

ماده 28-وظایف اعضای گروه به شرح زیر می باشد

 1. شرکت در جلسات رسمی گروه
 2. شرکت در برنامه های جمعی و کوهپیمایی گروه
 3. همکاری با مسئولین کارگروه های مختلف در صورت در خواست کارگروه مربوطه
 4. پرداخت حق عضویت ماهانه
 5. حفظ وسایل عمومی و به امانت گرفته شده گروه و استرداد آنها حداکثر ظرف سه روز بعد از اتمام برنامه وتقبل پرداخت هر گونه خسارت وارده به وسایل و اموال به امانت گرفته شده
 6. ارائه پیسنهاد در جهت ارتقاء سطح کیفی برنامه
 7. قبول اساسنامه و مصوبات گروه و عمل به آن

فصل نهم شرایط عضویت در گروه

ماده 29-اعضای گروه جهت عضویت در گروه بایستی دارای شرایط و مشخصات ذیل باشند

 1. رعایت قوانین و مقررات جمهوری اسلامی ایران
 2. عضویت برای افراد زیر 18 سال با رضایت نامه کتبی ولی الزامی است
 3. داشتن کارت بیمه ورزشی معتبر سال جاری
 4. پرداخت حق ثبت نام و عضویت در گروه
 5. ارائه در خواست کتبی عضویت در گروه و تعهد رعایت مقررات اساسنامه گروه
 6. تکمیل کردن فرم ثبت نامه گروه
 7. تایید صلاحیت فنی توسط کار گروه فنی گروه

فصل دهم:انواع عضویت در گروه

ماده 30-انواع عضویت اعضا در گروه به شرح زیر می باشد

 1. اعضای گروه به سه دسته رسمی.افتخاری وآزمایشی  تقسیم می شوند
 2. اعضای افتخاری و آزمایشی در صورت واجد شرایط بودن می توانند عضو رسمی گروه شوند
 3. تهیه ، آیین نامه های مربوط به ماده ٣١بر عهده هیئت مدیره می باشد
 4. عضویت رسمی اعضا با تایید کارگروه فنی و موافقت رئیس گروه می باشد
 5. عضویت اعضای افتخاری و آزمایشی بر عهده کارگروه فنی و رئیس گروه می باشد

فصل یازدهم:نحوه انحلال گروه

ماده 31­_چنانچه گروه خارج چار چوب مقررات وضوابت مندرج در اساسنامه و آئین نامه های داخلی و قوانین جاری جمهوری اسلامی ایران عمل نماید و اگر اعضای رسمی آن از نصف به علاوه یک در زمان تاسیس کاهش یابد ودر مدت زمان سه ماه جایگزین نگردد انحلال گروه از نظر فدراسیون کوهنوردی جمهوری اسلامی ایران قطعی است.

تبصره 1_تصمیم گیری در مورد چگونگی وضعیت اموال گروه پس از انحلال با حضور نمایندگان هئیت موسس صورت می گیرد

تبصره 2_چنانچه اختلافی در گروه ایجاد شود و باعث تضعیف گروه گردد هئیت حل اختلاف توسط هئیت موسس و عندالزوم نماینده هئیت شهرستان تشکیل می شود

ماده 32_این اساسنامه در یازده  فصل و سی ودو ماده و یازده تبصره تنظیم و در مورخ16/5/90به تصویب اعضای هئیت موسس گروه کوهنوردی و صعودهای ورزشی اوج رفسنجان رسیده است.